پیمانکار خدمات مشترکین - (ماهشهر و بندرامام و هندیجان)